Versjon pr 04. februar 2016

GENERELLE KONTRAKTSBETINGELSER FOR UTLEIE AV UTSTYR FRA NAUMAR AS

Definisjoner:

Med avtalen menes avtalen mellom Utleier og Leietaker om leie av utstyr.

Med utstyr menes alle fysiske deler som inngår i leieavtalen.

Med ordrebekreftelse menes en skriftlig bekreftelse fra

Utleier om innholdet i avtalen mellom Utleier og Leietaker.

Med skriftlighet menes også e-post.

GENERELT

1. Utleieren har ikke ansvar for om det utstyret som det inngås avtale om dekker Leietakerens behov med mindre han har særskilt bekreftet slikt ansvar i en ordrebekreftelse eller i en leieavtale.
2. Utstyret hentes av Leietageren på Utleierens forretningsadresse med mindre det kan påvises at annet er avtalt.
2.1. Ved uenighet om hvilket utstyr som er levert til Leietager, gjelder Utleierens interne utstyrsspesifikasjon med mindre partene har signert dokument som viser hvilket utstyr som er utlevert.
3. Leietaker skal så snart det er praktisk mulig undersøke om utstyr er levert som avtalt, og uten opphold varsle Utleieren skriftlig dersom det påstås avvik, skader eller mangler på utstyret som ikke er spesifisert i Vedlegg-1 – TILSTANDSRAPPORT
4. Det ansvaret som Leietaker har for utstyr etter denne avtalen gjelder fra det tidspunktet utstyret er levert til ham.
5. Leietakeren plikter å behandle utstyret med aktsomhet og ellers slik det fremgår av tilhørende bruksanvisning og i henhold til Utleierens skriftlige og/eller muntlige instruksjoner. Dersom nødvendig bruksanvisning ikke medfølger, skal Leietaker etterspørre informasjon om hvordan utstyret skal benyttes før han tar det i bruk. Leietakers ansvar for enhver skade han påfører utstyret grunnet uriktig bruk er ikke avhengig av at Leietaker er gitt brukerundervisning eller har mottatt bruksanvisning e.l.
6. Leietaker plikter å følge offentligrettslige påbud om transport og bruk av utstyret og er ansvarlig for all skade som bruken av det måtte påføre person og/eller eiendom, samt følgen av slike skader. Leietakeren er videre innforstått med at utstyret utelukkende skal benyttes av personell med nødvendige kompetanse og formelle tillatelser der det er krav om dette
7. Leietakeren har ikke adgang til å foreta noen reparasjon på utstyret med mindre han er skriftlig instruert om det av Utleier, eller det fremgår av annen informasjon, eksempelvis av avtaleformularet, bruksanvisninger e.l. at det skal gjøres.
8. Utlevert utstyr anses å være i Leietakerens forvaring inntil det er levert tilbake til Utleier der utstyret ble hentet og mottaksnota er mottatt av Leietaker, eller Utleier selv har hentet det.
9. Når utstyret ikke er i bruk skal Leietakeren følgelig I tilstrekkelig grad sikre det mot tyveri og ødeleggelser. Foruten at utstyr ikke uten etter skriftlig avtale med Utleier kan hensettes på offentlig tilgjengelig sted uten tilsyn, skal Leietaker sette seg inn i, og benytte, de sikringsanordninger som måtte gjelde for hver del av utstyret. Utstyr skal uansett sikres mot tyveri og så langt det er praktisk mulig og hindres fra å være utsatt for skadeverk.
10. Utleier skal til enhver tid ha tilgang til utstyret for kontroll. Leietaker er innforstått med at Utleier kan ha montert sporingssystemer i utstyret. Slik mulig montering fritar ikke Leietakeren fra sin forvaringsplikt. Leietakeren fritas heller ikke for sitt forvaringsansvar selv om han gjør Utleier kjent med hvor utstyret måtte befinne seg.
11. Leietaker skal ikke transportere utstyret utenfor Norge med mindre det er avtalt med Utleier.
12. Leietaker skal uten opphold varsle Utleier dersom han mener det er feil med utstyret eller noen del av dette. Utleieren skal søke å utbedre feilen. Dersom han avgjør at det ikke lar seg gjøre med de resurser han på tidspunktet har tilgjengelig, skal han forsøke å foreta omlevering av utstyr dersom han har alternativt utstyr tilgjengelig for Leietakeren.
13. Utleier har fullt krav på leie i avtaleperioden dersom Leietaker selv har forårsaket årsaken til at utstyret eller del av dette ikke kunne benyttes.
14. Med mindre annet fremgår av ordrebekreftelsen eller leieavtalen, er Leietaker, uten begrensning, ansvarlig for enhver skade som påføres utstyret, herunder, men ikke begrenset til, skade som følger av uriktig bruk, bruk i strid med leieavtale, herunder bruk i miljøer som leietakeren forsto, eller burde ha forstått at var egnet til å påføre utstyret skade og/eller belastninger utover det som det er tilpasset, skade som skyldes manglende funksjons- og/eller mulige væskenivåkontroller, samt for enhver person- og/eller tingsskade som skyldes bruken av utstyret. Leietakers ansvar omfatter følgelig, men er ikke begrenset til, tekniske havarier grunnet feilaktig bruk eller unnlatte tekniske kontroller samt bulker, riper m.v., påført maling, epoxy, sement og annet som måtte være påført utstyret eller deler av dette.
15. Leietakeren skal underrette utleieren om enhver skade på utstyret innen 12 timer etter at skaden er oppstått. Det gjelder så vel ytre skade på utstyret som diverse havarier som måtte oppstå som følge av feil bruk. Leietakeren skal utarbeide skriftlig skademelding for ethvert forhold. Skademeldingen skal inneholde detaljert forklaring på hvordan skaden oppsto.
16. Hverken manglende opplæring av Utleier på bruk av utstyret, eller andre forhold, fritar Leietaker for ansvar for skade og tap på utstyr eller annet.
17. Leietaker er også ansvarlig for ethvert påregnelig direkte og indirekte tap som Utleier måtte bli påført som følge av skade, havari o.l. som måtte oppstå på utstyret mens det benyttes av Leietaker og ellers er i hans forvaring, herunder, men ikke begrenset til, skade som måtte følge av uriktig bruk. Leietaker er innforstått med at utstyret normalt ikke er forsikret mot direkte eller indirekte tap som følger av skader grunnet uriktig bruk.
18. Utleierens tap er tilsvarende den utbedringskostnaden han kan dokumentere å være påført ved skadeutbedring av enten tredjemann, eller selv, herunder vasking, samt det tap han etter sine standard utleiepriser påføres ved at utstyret i utbedringsperioden ikke kunne leies ut til andre.

2 FORSIKRING

2.1. Utleier har forsikret utstyret slik det fremgår av avtalen. Dersom avtalen ikke inneholder informasjon om forsikring, må leietaker legge til grunn at utstyret ikke er forsikret. Han er i tilfellet selv ansvarlig for å dekke alle skader. Leietaker er innforstått med at selv om avtalen inneholder informasjon om forsikring, vil forsikringens vilkår regulere dekningsomfanget. Leietaker har ansvar for skader som ikke er omfattet av forsikringens dekningsomfang. Utleier avgjør om forsikring skal benyttes der kostnaden med utbedring av skade som leietaker hefter for er lavere enn forsikringens egenandel som leietager uansett hefter for.
2.2 Leietaker er innforstått med at en skade som ellers hadde vært dekningsberettiget allikevel ikke dekkes av forsikringen fordi skaden ikke ble meldt innen fristen. Leietakerens ansvar er følgelig ikke begrenset til egenandel der avslag fra forsikringsselskap skyldes leietagerens manglende varsel om skade til utleier, jfr. pkt. 15
2.3. I tilfellet uenighet med forsikringsselskapet om skade er dekningsberettiget, skal leietaker dekke utleiereiens skadeutbedringskostnader, men da slik at dersom forsikring utbetales, skal leietakeren ha refundert sitt utlegg. Leietaker kan ikke kreve at utleieren skal bringe spørsmålet om skaden er forsikringsdekket inn for hverken en forsikringsklagenemnd eller domstol.
2.4. Utleiers forsikring gjelder ikke den skade utstyret måtte påføre leietakerens eller tredjemanns person eller eiendom, eller utleierens avsavnstap med mindre annet er uttrykkelig avtalt
2.5. I den utstrekning en skade dekkes av utleierens forsikring, er leietakerens ansvar for kostnadene til skadeutbedringen begrenset til utleierens egenandel. Leietakeren kan ikke kreve at hans ansvar skal begrenses til en egenandel som måtte være alminnelig i andre forsikringsordninger enn den/de utleieren faktisk har.